شربت فیفو افکت

شربت آهن

فیفو ایفکت 

محصول شرکت تریتا داروی آرتا، حاوی 400میکروگرم فولیک اسید و 30 میلیگرم لیپوزومال میباشد .بهره گیری از تکنولوژی میکرو انکپسوله،موجب جذب بیشتر ، سریعتر و فراهمی زیستی بالاتر آهن ،کاهش تداخلات دارویی، افزایش تحمل گوارشی و عدم ایجاد طعم فلزی در دهان میگردد

خواص دارویی

This entry was posted in . Bookmark the permalink.