فاموتیدین

FAMOTIDINE

سیلدنافیل

SILDENAFIL

آتورواستاتین

ATRVASTATIN

متفورمین

METFORMIN